Zgodnie z zapisami Ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Podobne zapisy dotyczą samorządu powiatowego. Oba nowe zapisy w funkcjonowaniu samorządów są o tyle istotne, że pozwalają „zwalić ze stołka” włodarzy.

Rada Miejska w Gołdapi choć mogła, nie ustaliła wymogów dotyczących raportu o stanie gminy za dany rok, zaś ustawodawca nie określił danych, jakie mają się w nim znaleźć – podobnie Rada Powiatu w Gołdapi, choć mogła, nie ustaliła co ma znaleźć się w ich raporcie, stąd powstały dwa zupełnie od siebie różne raporty o stanie samorządów naszej małej ojczyzny:

Na sesjach przed absolutorium lub w momencie jego udzielania w powiecie gołdapskim i gminie Gołdap odbędzie się debata nad jednym i drugim raportem. Jeśli radni bezwzględną większością głosów nie zatwierdzą raportów, to w przypadku Gminy Gołdap:

Art. 28aa. sam. gminny ust. 10. W przypadku nieudzielenia wójtowi (burmistrzowi) wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta.

zaś w przypadku powiatów (Ustawa o samorządzie powiatowym):

Art. 30a. ust. 10. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

Będzie ciekawie? Raczej przed – wakacyjnie 😉

fot. Gmina Gołdap / UM Gołdap –
http://www.goldap.pl/pl/229/26121/delegacja-gminy-goldap-z-wizyta-w-gusiewie.html

Dodaj komentarz